<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Datasta kaikki irti

Miten yritykset voivat ottaa datastaan kaiken irti? Vastaukseksi tähän olemme rakentaneet Cloud1 DataHub -konseptin. DataHub tarkoittaa keskitettyä paikkaa tallentaa, hallinnoida, integroida ja hyödyntää dataa.

Perinteisen mallin haastaja

Perinteisesti toteutukset ovat olleet toisistaan irrallisia järjestelmiä, joihin on tehty erillisiä, yhden käyttökohteen mukaan räätälöityjä raportointikantoja. Myös tietovarastot on perinteisesti rakennettu vain tietyn käyttöalueen tarpeisiin.

Trendi tietovirtojen keskittämisestä samaan tietokantaan on ollut olemassa jo jonkin aikaa. Mahdollisimman monesta eri järjestelmästä tulevien tietovirtojen keskittäminen samaan tietokantaan palvelee tiedon joustavaa hyödyntämistä erilaisiin raportointitarpeisiin. Silti keskitetyssä mallissakin syntyy usein turhia välivaiheita. DataHub-ajattelussa mennään askel pidemmälle.

DataHubissa pyritään tuottamaan geneerisiä ominaisuuksia, joissa sama rakenne skaalautuu useaan tarpeeseen. Samaa keskitettyä ja jaettua alustaa voidaan käyttää moneen eri käyttötarkoitukseen. Tämä helpottaa kustannusten hallintaa ja nopeuttaa huomattavasti toteutuksiin kuluvaa aikaa.

DataHub yhdistää kerrokset

DataHub-mallissa tiedon jakaminen ja varastointi, sekä liiketoimintasovellusten väliset integraatiot on järjestetty siten, että ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Sovellukset keskustelevat natiivisti pilvipohjaisen iPaaS-ratkaisun välityksellä ja samaa tietovirtaa voidaan hyödyntää suoraan myös tietovarastoinnissa; sanomaliikenne ja perinteiset aineistosiirrot voidaan ohjata keskitettyyn tietoalustaratkaisuun. Tietovarastoon koostettu data on asiakkaan erilaisten raportointi- ja sovellustarpeiden hyödynnettävissä joustavasti ja vanhempia tietoja voidaan pitkäaikaisarkistoida tietojärveen (Data Lake) siten, että niiden joustava analysointi ja kohdennettu koostaminen on yhä mahdollista.

Ratkaisumalli mahdollistaa tiedon jakelun rajapintakerroksen kautta, joka toimii samalla modernien sovellusten ja palveluiden tiedonsiirtoväylänä. Malli tähtää siihen, että keskitetty ratkaisu ei ole sidottu yhteen käyttötarkoitukseen, vaan se pystyy kommunikoimaan monella eri viestintämuodolla ja käsittelemään eri tyyppistä aineistoa, sekä jakelemaan sitä turvallisesti ja luotettavasti.

Datan ja teknologian hallintamallit

”Kaikki irti datasta” vaatii kehittyneiden teknisten ominaisuuksien lisäksi toimivan hallinnan. Cloud1 DataHub -konseptiin kuuluu oleellisena osana informaation hallintamalli, sekä ratkaisuarkkitehtuurin ohjaus. Azure Pro ‑palvelumme tekevät pilviteknologian hallinnasta ymmärrettävää, proaktiivista ja läpinäkyvämpää.

Informaation hallintamalli

Informaation hallintamallimme perustuu Master Data Managementista (MDM) tuttuun konseptiin, jonka olemme laajentaneet myös tapahtumatietojen hallintaan. Data on arvokkaampaa ja asiointi mielekkäämpää, kun yrityksen henkilöstö, asiakkaat ja toimittajat näkevät datan ja prosessit yhdenmukaisesti. Hallintamallilla tuetaan myös ratkaisukehityksen kustannustehokkuutta ja torjutaan datan laatuongelmien aiheuttamia viivästyksiä projektien aikatauluihin.

Palvelumuotoilusta tutut käyttäjäkokemusanalyysit ja palvelupolkukuvaukset voidaan tuoda osaksi hallintamalliin sisällytettyjä tavoitteita jo projektien suunnitteluvaiheessa.

Toimiva digitaalinen arkkitehtuuri, Cloud1 Oy

DataHub-mallin hyötyjä

DataHub-ajattelu helpottaa monia perinteisen kehittämisen haasteita. 

1. Nopeus

Perinteisen On-Premises- tai IaaS-järjestelmän rakentaminen on kallista ja vie aikaa. DataHub-mallissa päästään nopeasti liikkeelle ja toteutuksen voi skaalata tarvittavaan suuntaan.

2. Ketteryys

Uusien ideoiden kokeilu ja iterointi on helpompaa ja nopeampaa. Merkittäviä alkuvalmisteluja tai investointeja ei tarvita ja kokeiluvaiheen jälkeen ratkaisut voidaan siirtää helposti tuotantoon tai poistaa käytöstä kustannustehokkaasti.

3. Kustannussäästöt

Mallissa ei tarvitse varata kapasiteettia turhaan, vaan maksetaan siitä, mitä käytetään. Kustannukset ovat läpinäkyvämpiä ja skaalautuvat käytön mukaan.

4. Datan laatu ja prosessien tehostaminen

Hallintamallilla ja palvelumuotoilulla varmistetaan datan ymmärtäminen organisaatiossa ja oikeiden asioiden korostuminen kehitystyössä.

5. Laajennettavuus

Geneeriseksi rakennetussa mallissa uusien kokonaisuuksien lisääminen on helppoa ja suoraviivaista. Yleiskäyttöiset kanavat mahdollistavat uusien järjestelmien ja tietolähteiden joustavan kytkemisen vaivatta ja nopeasti. Modulaarinen toteutusmalli mahdollistaa uudentyyppisten ratkaisujen lisäämisen osaksi palvelualustaa tarpeiden ja vaatimusten kasvaessa. Tarvittaessa alustaratkaisut skaalautuvat tukemaan globaalien palveluiden toteuttamista.

6. Tiedon rikastaminen

Tiedon ja liiketoimintaprosessin sisällön rikastaminen ulkoisista tietolähteistä helpottuu. DataHub-malli mahdollistaa uusien näkökulmien tuottamisen olemassa olevaan aineistoon, sekä materiaalin rikastamisen perusprosessin rinnalla tai sen johdannaisena syntyvällä aineistolla. Tuoreeseen tietoon päästään kiinni nopeasti.

7. Käyttövarmuus

PaaS-pohjaisessa pilviratkaisussa ei tarvitse huolehtia konesalin resurssien riittävyydestä, tai palvelinten päivittämisestä ja varmistamisesta. Suurten pilvitoimijoiden koko liiketoiminta tähtää toimintavarmuuden, tietoturvan, skaalautuvuuden ja kustannustehokkuuden maksimointiin. Toimijoiden jatkuva kehitystyö ja globaali infrastruktuuri tarjoavat yritysasiakkaille kustannustehokkaat keinot varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus myös kriisitilanteissa.

8. Uusien työkalujen käyttöönotto

Uudet ominaisuudet ja tuotteet, sekä uudenlaiset työkalut saadaan nopeammalla syklillä käyttöön, sillä niissä on sisäänrakennettuna yhteensopivuus olemassa olevien tallennus- ja tiedonvälitysjärjestelmien kanssa. Myös kolmansien osapuolten liiketoimintaratkaisut tukevat yhä laajemmin Azure PaaS-palveluita natiivisti.

Cloud1 Datahub-konsepti perustuu Azuren Data & Analytiikka -alustan palveluihin.

What-is-the-hub-concept