<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case Helen: Datan avulla energiamuutoksen voittajaksi

Kestävä energiantuotanto ja moderni liiketoiminta ovat tiiviisti sidoksissa digitalisaatioon. Suomen suurimpiin energiayhtiöihin kuuluva Helen on tarttunut tähän haasteeseen ja omaksunut datan käytön strategiseksi painopisteekseen. Helenin tavoitteena on rakentaa kestävä energiajärjestelmä digitalisaation avulla: yhtiö hyödyntää dataa uudistaakseen energiantuotantonsa ja saavuttaakseen merkittävää kasvua ja vahvaa liiketoimintaa.

Muun yhteiskunnan tavoin myös energiantuotanto kulkee kohti vihreää siirtymää, ja energiamurros ravistelee kaikkia energia-alan toimijoita. Helen on muutoksessa kohti kestävää energiajärjestelmää, jossa energiaa tuotetaan hajautetusti useista lähteistä, kuten tuulesta, auringosta ja vedestä. Alueellisen uusiutuvan energian, älykkäiden kiinteistöratkaisujen ja sähköisen liikenteen investoinnit palvelevat myös yhtiön liiketoiminnallisia tavoitteita.

Energiamurroksen kääntäminen voitoksi vaatii erityisesti datan ymmärtämistä ja hyödyntämistä, kertoo Helenin Head of Data and AI Mikko Muurinen. Siksi data on avainroolissa Helenin uudessa, vihreään siirtymään panostavassa strategiassa.

- Data on energiatehokkaamman huomisen luomisen ytimessä. Energia-alan vihreä siirtymä ja tulevaisuuden palvelut voidaan toteuttaa ainoastaan dataa, tekoälyä ja automaatiota hyödyntämällä, Muurinen avaa.

Polttoaineista vihreään ja dataohjattuun tuotantoon

Aiemmin energiantuotanto on pohjautunut siihen, että lämmöntuotannon sivutuotteena syntyy sähköä. Helen on tuottanut energiaa pääasiassa helsinkiläisissä Hanasaaren ja Salmisaaren hiilivoimaloissa. Näistä ensimmäinen suljettiin vuoden 2023 alussa ja jälkimmäisessäkin hiilen poltto loppuu vuoden 2025 keväällä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Tulevaisuudessa Helenin energiantuotanto hajautuu kymmeniin tai satoihin yksiköihin – lämpöä ja sähköä saadaan esimerkiksi lämpöpumpuista, sähkökattiloista sekä teollisuuden ja jäteveden hukkalämmöstä. Sähkö nousee tuotannossa kuningasasemaan, kun lämpöä tuotetaan jatkossa sähköllä ja sähköntuotanto hajautuu ympäri Suomen.

– Investoimme tuulivoimaan, aurinkovoimaan ja vetyyn, ja lisäksi meillä on vesivoimaosuuksia ja osuus Olkiluoto 3:sta. Monipuolistunut tuotanto tulee olemaan aiempaa riippuvaisempi säästä: kun hiiltä pystyi polttamaan milloin tahansa, kestävän energiantuotannon mallissa meidän pitää tuntea auringon ja tuulen liikkeet, Mikko kuvailee murrosta.

Sääriippuvuuteen Helen varautuu varastoimalla energiaa sekä sovittamalla kulutusta ja tuotantoa joustavasti yhteen. Ihmiset käyttävät sähköä ja lämpöä aiempaa tarkemmin ja ottavat kulutuksessaan huomioon energian hinnanvaihtelun. Energian hinta vaihtelee Mikon mukaan todennäköisesti aiempia vuosikymmeniä enemmän myös tulevaisuudessa.

Siinä missä menneiden vuosien isoissa voimalaitoksissa ihmiset ovat ohjanneet tuotantoa ja mitanneet kulutusta, hajautettu ja vihreisiin energialähteisiin nojaava tuotanto perustuu dataan, tekoälyyn ja automaatioon. Tätä pohjaa vasten Helen alkoi kehittää ja laajentaa dataosaamistaan.

Kestävä energiajärjestelmä ja liiketoimintatavoitteet todeksi

Kestävän energiajärjestelmän toteuttamiseksi Helenin data ja tekoäly-yksikköä täydennettiin uusilla tekijöillä. Kun ymmärrys Azure-teknologiasta lisääntyi ja datan hyödyntämisen tavoitteet kasvoivat, yhtiö alkoi kaivata lisää ulkopuolisia kumppaneita sekä syvää asiantuntemusta energiamarkkinoista ja datasidosryhmistä.

Verkostoistaan Mikko oli kuullut hyvää Cloud1:n kanssa työskentelystä ja Azure-asiantuntemuksesta. Lopulta suositukset, data- ja analytiikkaosaaminen sekä toimialaymmärrys vaikuttivat siihen, että Helen valitsi Cloud1:n kiihdyttämään datakehitystään. Yhteistyö alkoi keväällä 2022, ja vuodessa Helenin ja Cloud1:n kumppanuus on löytänyt uomansa.

– Yhteistyön tavoitteena on ollut vauhdittaa paitsi pilvisiirtymää myös modernin ja skaalautuvan data-alustan rakentamista. Yksittäisten projektien sijaan Cloud1 on ollut mukana Helenin jatkuvassa kehityksessä ja täydentänyt tiimejä datan ja analytiikan erityisosaamisella, Mikko kertoo.

Cloud1 on auttanut tekemään kestävää energiajärjestelmää todeksi ja luomaan energiatehokasta huomista tulevaisuuden data-alustalla. Keskiössä on ollut vihreän siirtymän lisäksi myös liiketoiminnallisten tavoitteiden edistäminen: Helenin ydinliiketoiminnan – kuten tuulipuistojen, aurinkojärjestelmien ja sähkömyyntijärjestelmän – dataa on kerätty ja analysoitu kasvun vauhdittamiseksi.

Lisäksi sää- ja markkinatiedon datavarantoja on yhdistetty Helenin dataan kuluttajien ja verkkojen käyttäytymisestä ja tuotannosta. Asiakasryhmille on räätälöity kulutusprofiileja, jotka ovat sisältäneet ennusteita kulutuksesta OmaHelen-mobiilipalvelun käyttöön. Näin datatyö on luonut edellytykset kasvulle ja energiamurroksen voittajaksi asemoitumiselle.

Energia-alan haasteet haltuun modernilla datalla

Energiamurros syvenee ja Helenin sekä Cloud1:n yhteistyö jatkuu. Helenillä arvostetaan Cloud1:n ketterää digi- ja data-asiantuntemusta, joustavuutta sekä paikallista näkökulmaa. Datatyön peruspilareita on vahvistettu ja tavoitteita saavutettu yhdessä: automaatiota ja tekoälyä on pystytty hyödyntämään aiempaa tehokkaammin, ja datakehitys on kyennyt vastaamaan kiihkeästi muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.

Cloud1:n toimitusjohtaja Tuomo Riihentupa iloitsee mutkattomasta yhteistyöstä sekä yritysten yhteisestä tavoitteesta kehittää uutta data edellä. Datalla ohjaaminen ja johtaminen on energia-alalla jatkuvasti tärkeämpää, ja muutosten tuulissa menestyminen vaatii ymmärrystä sekä energia-alan muutoshaasteista että datan merkityksestä liiketoiminnan kehityksessä.

Pilvi on tuonut Tuomon mukaan energia-alalle mahdollisuuden käsitellä suuria datamassoja ja toteuttaa tulevaisuudenkuvia, joista ennen vain haaveiltiin. Digitalisaation avulla yhtiöt voivat saada tarkempaa tietoa asiakkaan tarpeista ja kulutuksesta, ennustaa energian myyntiä ja tuotantoa sekä löytää uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Lisäksi energiayhtiön omaisuutta voidaan hallita tehokkaammin ja haasteisiin reagoida nopeammin.

– Energia-ala siirtyy jatkossa yhä enemmän monimuotoiseen energian hallintaan ja tuotantoon. Ratkaisun avaimet löytyvät syvän teknisen osaamisen sovittamisesta liiketoiminnan tarpeisiin. Me Cloud1:lla haluamme olla mukana mahdollistamassa energia-alan unelmia ja toteuttaa dataohjattua energiamurrosta, Tuomo kiteyttää.

Cloud1:n palvelukokonaisuudet

Datan käytön avulla energiayhtiö voi kasvaa merkittävästi, kehittää ydinliiketoimintaansa ja tulla energiamurroksen voittajaksi. Teknisen osaamisen ja liiketoimintaymmärryksen yhdistelmä takaa parhaan lopputuloksen.

Data-arkkitehtipalvelut

Avaimet käteen -analytiikkapalvelut

Datan laadun kehittäminen

Power BI -raportoinnin tehostaminen

Pilven ja datan hallintamallit

Pilven ja datan kehittämisen mallit

Automaatiota hyödyntävät konseptit

=Datan, tekoälyn ja automaation valjastaminen strategian ja liiketoiminnan tarpeisiin

Teknologiat ja metodit

Azuren datapalvelut yhdistettyä Cloud1:n konsepteihin ja kehittämisen kiihdyttimiin

Cloud1 Data Hub -konsepti

  • Cloud1 CI/CD -kehitysmalli datakehitykseen sekä infrastruktuuriin
  • Cloud1 AI/ML -platform
  • Cloud1 data quality -kiihdytin
  • Cloud1 Power Bi -admin -kiihdytin