<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Case Alko: Liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhden totuuden datasta

Kuva: Alkon kuvapankki. Katri Lehtola

Alko Oy on valtion omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia sille alkoholilaissa yksinoikeudeksi säädetystä alkoholijuomien vähittäismyynnin harjoittamisesta. Alko tarjoaa asiakkailleen erinomaista, vastuullista ja asiantuntevaa palvelua sekä kiinnostavia tuotteita. Alko kehittää systemaattisesti asiakaskokemusta niin myymälässä, verkkokaupassa, mobiilissa kuin asiakaspalvelussa verkossa. Alkon tavoitteena on sujuvoittaa entisestään palvelua eri kanavissa ja niiden välillä.

Cloud1 auttoi Alkoa uudistamaan tietovarastonsa projektissa, jossa rakennettiin moderni alusta tiedonhallintaan. Uusi ratkaisu lisää tietovarastoinnin läpinäkyvyyttä, suorituskykyä ja kustannustehokkuutta. Toteutuksella varaudutaan myös tulevaisuuden tarpeisiin modulaarisen ja skaalautuvan arkkitehtuuriratkaisun avulla.

Alkolla käytössä ollut vanha tietovarastointiratkaisu ei enää kaikilta osin vastannut sisäisiin ja ulkoisiin vaatimuksiin. Elinkaarensa loppuun tullutta tietovarastoa käytettiin aikaisemmin lähinnä raportointitarpeisiin. Projektissa haluttiin paitsi rakentaa toimiva raportointi- ja analytiikka-alusta, myös tuoda kaikki oleellinen data yhteen paikkaan. Keskitetystä data platformista dataa voidaan helpommin jakaa edelleen niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille tai sovelluksille, sekä hyödyntää läpi organisaation analytiikka- ja raportointitarpeisiin. Data on nyt vaivattomasti saatavilla sekä liiketoimintapäättäjille että organisaation kaikille tasoille.

Monikanavainen ja jatkuvasti kehittyvä liiketoiminta vaatii yhden totuuden datasta

Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli tukea parhaalla mahdollisella tavalla Alkon monikanavaista ja alati uudistuvaa liiketoimintaa. Monikanavaisen palvelutarjonnan mahdollistamiseksi on tärkeää, että sama data on hyödynnettävissä niin verkkokaupassa, mobiilissa, kuin myymälöissä. Siksi oli olennaista luoda “yksi totuus” datasta keskitettyyn paikkaan, josta sitä voidaan tehokkaasti ja hallitusti hyödyntää sekä jakaa eteenpäin.

Alko Oy:n data-ja analytiikka-alustan Product Owner Markus Maijanen kertoo, että projektilla on keskeinen rooli Alkon analytiikan tiekartassa, sillä se mahdollistaa tulevien kehitysaskeleiden ottamisen. Yhtenäisen data-alustan päälle pystytään rakentamaan pidemmälle meneviä analytiikkaratkaisuja ja monikanavaisuutta tukevia sovelluksia, sekä yhdistelemään dataa eri tavalla kuin aikaisemmin. Samalla varaudutaan myös koko ekosysteemin kehittymiseen tai laajentumiseen myöhemmin.

Yksi projektin keskeisistä tavoitteista oli lisäksi se, että data tuodaan helposti lähestyttävässä muodossa saataville organisaation joka tasolle. Näin analytiikan tuottaminen mahdollistuu laajasti koko organisaatiossa, ja dataa pystytään hyödyntämään päätöksenteon pohjana aikaisempaa laajemmin. Microsoftin raportointi- ja analytiikkatyökalujen helppokäyttöisyys tuo mukanaan sen, että analytiikan tuottaminen ei jää organisaatiossa vain muutaman harteille. Liiketoiminta voi itse tarkastella ja hyödyntää analytiikkaa matalalla kynnyksellä. Tämä tukee osaltaan tavoitetta datan laajamittaisesta hyödyntämistä liiketoiminnan kehittämisessä ja strategian toteuttamisessa.


Parasta mahdollista asiakaspalvelua datan avulla

Yksi totuus datasta mahdollistaa asiakaskokemuksen parantamisen ja asiakasymmärryksen kasvattamisen. Konkreettinen esimerkki tästä on reaaliaikainen tuotteen saatavuustieto, jonka data platform nyt mahdollistaa. Keskitetyllä data platformilla pystytään huolehtimaan siitä, että data on mahdollisimman reaaliaikaista, eikä esimerkiksi tuotteiden saldotiedoista pääse syntymään asiakaskokemusta heikentäviä pettymyksiä. Keskitetty alusta auttaa myös ennakoimaan kausivaihtelua ja kehittämään valikoimaa siten, että se vastaa asiakkaiden tarpeisiin aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Yksi nyt kehitetyn data platformin mukanaan tuoma mielenkiintoinen ulottuvuus on se, että tulevaisuuteen katsomisen lisäksi se mahdollistaa historiadatan hyödyntämisen paljon aikaisempaa tehokkaammin. Näin esimerkiksi käsitystä kuluttajatottumusten muuttumisesta on mahdollista laajentaa aivan uudella tavalla. Toisaalta dataa on tulevaisuudessa helpompaa rikastaa esimerkiksi sensoridatalla, sääennusteella tai muulla rikasteella, jonka avulla voidaan rakentaa erilaisia korrelaatioita. Keskitetyn data platformin avulla on mahdollista löytää uusia mahdollisuuksia, ja saavuttaa syvempää ymmärrystä asiakkaista entistäkin paremman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

- Kun tunnistamme uusia tarpeita, tai tiedon käsittelyn määrät muuttuvat, pystymme kevyillä toimenpiteillä muokkaamaan kokonaisarkkitehtuuria juuri siihen, mitä kulloinkin tarvitaan vaarantamatta mitään muuta business-toiminnallisuutta, toteaa Alko Oy:n CIO Kaapro Kanto

Kaiken pohjana on modulaarinen ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuva arkkitehtuuriratkaisu

Toimiva data platform vaatii pohjakseen vahvan ja hyvin suunnitellun arkkitehtuurin.

Projektin alkuvaiheessa määriteltiin modulaarinen ja kustannustehokas, pilvipohjainen arkkitehtuuriratkaisu, jota pystytään muokkaamaan tarpeiden muuttuessa. Malli huomioi esimerkiksi tiedon erilaiset nopeudet ja massat, tietolähteiden yhdistämisen ja tiedon jakamisen datapääomasta turvallisesti ja kustannustehokkaasti rajapintojen hallinnan avulla. Keskeistä mallissa on sen joustavuus, skaalautuvuus ja muokkautuvuus. Siksi se mahdollistaa liiketoiminnan joustavan kehittämisen myös tulevaisuudessa.

Se, että Cloud1 pystyi esittämään ratkaisuksi nimenomaan modulaarisen ja skaalautuvan arkkitehtuuriratkaisun, oli keskeinen tekijä siinä, että Cloud1 valikoitui Alkon modernin data platformin toteuttajaksi.

Projektissa hyödynnettiin Cloud1:n kehittämää Data Hub -konseptia ja Microsoft Azure -teknologiaa

Alkon tietovaraston modernisointiprojektissa hyödynnettiin Cloud1:n Data Hub -konseptia. Data Hub:ssa tiedon jakaminen ja varastointi, sekä liiketoimintasovellusten väliset integraatiot on järjestetty yhdeksi kokonaisuudeksi.

Konseptissa asiakkaalle toteutetaan pilviympäristöön keskitetty tiedonhallintamalli, jonka avulla dataa voidaan hyödyntää moneen eri tarpeeseen ja monella eri tavalla. Integraatiot, datan muokkaukset, tallennus ja jakelu tehdään Microsoft Azure -teknologioilla. Tuloksena saadaan joustavuutta, suorituskykyä sekä kustannusten hallittavuutta.

Data Hub -konseptia konkretisoi seuraava havainnekuva. Siinä tietoja koostetaan sekä perinteisistä tietokantalähteistä, että reaaliaikaisesta tapahtumadatasta. Näitä hyödynnetään verkkokaupassa, sekä mobiiliapplikaatiossa. Eri tyyppisten lähteiden tiedot yhtyvät optimoidussa tietomallissa, josta niitä tarjoillaan käyttäjille suoraan järjestelmien käyttöliittymien kautta. Erilaisten hakutarpeiden täyttämiseksi on rakennettu elastiset hakutoiminnallisuudet Azuren palveluita käyttäen. Tiedot on julkaistu yleiskäyttöisten rajapintojen kautta, mikä mahdollistaa helposti uusien tietoa hyödyntävien järjestelmien lisäämisen.

Esimerkki: tietojen koostaminen erilaisista lähteistä, elastiset hakutoiminnallisuudet sekä tiedon hyödyntäminen rajapintojen avulla

Esimerkki kuvastaa modernin data platformin mukautuvuutta erilaisiin lähteisiin. Se tarjoaa yhtenäisen rajapinnan tiedon jakamiseen. Kun arkkitehtuuri on rakennettu skaalautuvaksi, ei järjestelmän rakennetta tarvitse muuttaa kehitettäessä uusia toimintoja.

Toimittajavalinnan ratkaisi liiketoimintaosaamisen yhdistyminen syvään teknologiaosaamiseen

Kilpailutuksessa toivottiin toimittajalta heidän näkemyksensä mukaista parasta arkkitehtuuriratkaisua teknologiasuositusten lisäksi. Alko Oy:n CIO Kaapro Kanto kuvailee, että Cloud1:ssa vaikutuksen teki erityisesti liiketoimintaosaamisen yhdistyminen teknologiseen osaamiseen. Cloud1 osasi rakentaa fiksuimman arkkitehtuurin ja perustella sen liiketoimintahyödyt konkreettisimmin.

Myös Markus Maijanen painottaa liiketoiminnan ymmärryksen tärkeyttä. Kun keskustellaan avoimesti yhdessä ja iteroidaan, syntyy paras lopputulos.

- On aina parempi, että ratkaisua pohditaan yhdessä, sillä liiketoiminta ei välttämättä osaa suoraan nimetä tuotetta, joka kulloinkin toimii parhaiten.

Konkreettista hyötyä lyhyessä ajassa

Alkon data platform kasvaa liiketoiminta-alue kerrallaan. Peruskyvykkyyden rakentamisen jälkeen projekti on edennyt ketterästi vaiheittain.

Kanto jakaa projektin avulla saavutettavat hyödyt kolmeen:

    1. Data platformin avulla luodaan yksi totuus koko toimintaketjuun. Toteutuksen avulla voidaan jatkossa luottaa yhteen datalähteeseen ja jaella dataa tehokkaasti rajapintojen kautta sille, joka sitä kulloinkin tarvitsee.
    2. Raportoinnin rajoitteet puretaan. Vanhat järjestelmät eivät kyenneet näin suurten datamäärien käsittelyyn.
    3. Työkalujen helppokäyttöisyys tuo mukanaan sen, että liiketoiminta pystyy hyödyntämään informaatiota ja luomaan sieltä parempaa ymmärrystä itse, ilman koodiosaamista.

Kaapro Kanto toteaa, että projektille tähän mennessä asetetut tavoitteet on saavutettu, ja lisää odotetaan projektin edetessä. Tästä on hyvä jatkaa.

Lue lisää: