<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Cloud1 Data Hub

Azure-API-Management

Cloud1 Data Hub

Yksi totuus dataan

Cloud1 Data Hub on arkkitehtuuri- ja toimintakehys, jolla mahdollistetaan datan laaja hyödyntäminen pilvipalvelualustaa käyttäen. Moderni ja skaalautuva data platform auttaa yrityksiä hyödyntämään arvokasta dataansa monipuolisesti, esimerkiksi palveluiden tarjoamisessa ja päätöksenteon tukena, ja luo yhden totuuden dataan.

Miksi Cloud1 Data Hub?

Data on yritysten strateginen voimavara, joka tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia niin ymmärryksen lisäämiseen, prosessien optimointiin kuin uusien tuotteiden, palvelujen ja innovaatioiden luomiseen. Organisaatioilla käytössä olevan datan määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Myös datan käyttötarpeet ovat kasvaneet ja samalla datasta on tullut entistä monimuotoisempaa. Kysymys datan hallinnasta, varastoimisesta ja tarjoamisesta eri sidoryhmien käyttöön onkin nyt erityisen ajankohtainen.

Perinteisesti datan laajamittainen hyödyntäminen on tarkoittanut yrityksille kalliita etukäteisinvestointeja sekä työläitä hankkeita, ilman täyttä varmuutta siitä, että valitut ratkaisut kestävät aikaa. Tarkasteltavaksi on voitu ottaa aina vain yksi tarve kerrallaan ja kokonaiskuva on ollut puutteellinen. Toteutetut ratkaisut ovat harvoin olleet skaalautuvia tai ketteriä reagoimaan toimintaympäristön muutokseen.

Cloud1 Data Hub on moderni data platform -konsepti, joka tarjoaa yrityksille keskitetyn, modernin ja tulevaisuuden tarpeisiin skaalautuvan ratkaisun. Konsepti sisältää vakioituja, standardoituja ja pitkälle konseptoituja toteutusmalleja, joita rikastetaan uudella kehitystyöllä asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Cloud1 Data Hub -konseptin avulla datan tallentaminen, hallinnointi, integrointi ja hyödyntäminen organisaatiossa helpottuu. Pilven dataominaisuudet saadaan hyötykäyttöön, jotta datasta saadaan organisaatioille lisäarvoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi päätöksenteon tukena toimivaa datasta saatavaa informaatiota, tai datan mahdollistamia uusia digitaalisia palveluja.

Miksi Cloud1 Data Hub?
Keskitetyllä datalla on monta käyttäjää

Keskitetyllä datalla on monta käyttäjää

Olennainen osa Cloud1 Data Hub -konseptia on datan keskittäminen. Dataa prosessoidaan ja siitä puristetaan informaatiota, kuitenkaan tuhoamatta alkuperäistä dataa. Keskitetystä varastosta dataa jaellaan erilaisille eturyhmille, kuten sisäisille tai ulkoisille käyttäjille tai esimerkiksi applikaatioille.

Aikaisemmin moniin liiketoiminnan kysymyksiin on ollut vaikeaa tuottaa vastauksia, koska data on ollut hajallaan organisaatiossa. Toisaalta samaan dataan voi kohdistua useita erilaisia tarpeita. Haaste monissa ratkaisuissa on se, että niiden avulla ratkaistaan aina vain yksi ongelma kerrallaan. Kun jokainen datan käyttäjä ratkaisee omat tarpeensa omilla tahoillaan, tarkoittaa tämä väistämättä valtavaa työmäärää ja mekaanista kuormaa lähdejärjestelmiin. Lisäksi lähdejärjestelmiin kohdistuva pienikin muutos tarkoittaa sitä, että jokainen datan käyttäjä tekee saman muutoksen useaan kertaan. Lopputulos on yhteismitaton ja laadultaan epätasainen.

Cloud1 Data Hub -konseptissa on tunnistettu vahvasti se, että samaa dataa voidaan hyödyntää useista eri näkökulmista. Siksi on tärkeää, että dataa hyödynnettäessä sitä ei muunnella käyttökelvottomaksi muihin tarpeisiin. Data tuodaan keskitettyyn paikkaan monista eri järjestelmistä, ja se tarjoillaan sieltä yhteismitallisena. Ennen sitä data harmonisoidaan.

Konsepti on pitkälle standardoitu, mutta silti täysin kustomoitavissa jokaisen yrityksen liiketoiminnallisten erityishaasteiden ratkaisemiseen. Arkkitehtuurisilta piirteiltään konsepti on modulaarinen ja evolutiivinen: kun teknologiset ratkaisut kehittyvät, uusia komponentteja voidaan ottaa ketterästi käyttöön. Näin ratkaisu kestää paremmin aikaa, kuin staattinen malli, jolla on tietty elinkaari. Lisäksi olemme halunneet varmistaa, että malli ei invalidoi aikaisempaa kehitystyötä, vaan ympäristöä kehitetään aina eteenpäin.

Laajat jakelukanavat

Modernit sovellukset

Ennustava analytiikka

360-näkymät

Johdon raportointi

Datajakelu ja prosessit

IoT-laitteet

Cloud1 Data Hub

Datasta arvoa

Kenelle Cloud1 Data Hub sopii?

Cloud1 Data Hub voi olla oikea ratkaisu, kun halutaan
 • näkyvyyttä tiettyyn prosessiin
 • ymmärtää teknistä tai liiketoiminnallista prosessia paremmin
 • optimoida prosesseja
 • kehittää liiketoimintaa
 • mahdollistaa datan tuotteistaminen ja palvelullistaminen
 • luoda pohjaa digitaaliselle liiketoiminnalle
 • saavuttaa kustannussäästöjä
Konsepti hyödyttää yrityksiä
 • jotka hyödyntävät dataa liiketoiminnassa
 • joilla on laajoja datankäyttötarpeita
 • jotka haluavat saadan pilven hyödyt hallitusti käyttöön

 

Cloud1:n edut modernin data platformin toteuttajana 
 • yrityksellä on laaja kenttäkokemus
 • Cloud1:n malli on pitkälle konseptoitu
 • konseptin toimivuus on testattu useassa toteutuksessa käytännössä
 • kyky johtaa muutosta
 • vahvaa prosessiosaamista

Datan hallinta on myös prosessien hallintaa

Datan hyödyntäminen organisaatioissa ei ole pelkästään tekninen projekti, vaan se vaatii ympärilleen myös toiminnallisen kehyksen. Siksi Cloud1 Data Hub -konsepti ottaa kantaa myös prosesseihin ja Data Governanceen.

Datan hallintaa, ketteryyttä unohtamatta

Kysymykset, kuten datan keruun systematisointi, datan lähteet, uudet data-aloitteet sekä innovation pipelinen hallinta ovat keskeisessä roolissa, kun halutaan aidosti karsia päällekkäisyyksiä ja kehittää datan arvontuottoa. Tämän tueksi tarvitaan prosessien hallintaa.

Mitä suurempi yritys, sen tärkeämpää on se, että kehityksellä on tietty ohjenuora ja että Data Governance on kunnossa. Tarvitaan operatiivinen malli, jolla datapohjaista kehitystä lähdetään toteuttamaan. Kun kehys ja tekemisen tapa on sovittu, on tuotannollistaminenkin huomattavasti helpompaa.

Cloud1 lähtee siitä, että parhaat hyödyt datasta saadaan silloin, kun yritykset omistavat itse sekä prosessit, datansa että governance-toiminnot, sillä datan ymmärrystä tai datatoiminnan ohjaamista ei ole järkevää ulkoistaa liiaksi. Voimme kuitenkin tukea yrityksiä muutoksessa ja konsultoida, millaisten toiminnallisten kehysten avulla datasta saadaan kaikki irti.

Tärkeää lisäksi on, että samalla, kun prosesseja hallitaan, edetään yhtäaikaisesti ketterän kokeilun ja sandbox-ajattelun kautta. Näin pilven mahdollistamat nopean ja ketterän kokeilun hyödyt säilytetään.

Datan hallintaa, ketteryyttä unohtamatta

Cloud1 Data Hub

Toteutuksia ja näkökulmia

Tutustu toteutuksiin tai lue lisää Cloud1 Data Hub -konseptista.

Alko

Asiakastarina

Liiketoiminnan kehittäminen vaatii yhden totuuden datasta

Alkolle rakennettiin moderni data-alusta, joka mukautuu tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelee joustavasti liiketoiminnan tarpeita.

Lue asiakastarina
Data edellä pilveen

Näkökulma

Data edellä pilveen

Datakeskeinen pilvitransformaatio edellyttää ajattelutavan muutosta. Cloud1:n visiossa järjestelmäkeskeisestä näkökulmasta siirrytään ratkaisu- ja datakeskeiseen ajatteluun.

Lue blogi
sanna-uusimaki-2

Näkökulma

Data, johon luotat

Datan on ehdottomasti oltava luotettavaa, jotta tietoon pohjaavat, usein kriittiset, päätökset ja ratkaisut voidaan tehdä ja niiden vaikutuksia seurata.

Lue blogi

Asiakkaitamme

Autamme monia yrityksiä eri toimialoilta saamaan datasta kilpailuetua.

microsoft-partner-gold

Cloud1 on Microsoftin uuden kumppanuusohjelman mukainen Solution Partner -toimija Data & AI, Sovelluskehitys sekä pilvi-infrastruktuurin osaamisalueilla. Lisäksi Cloud1 on todistanut kyvykkyytensä AI and Machine Learning in Microsoft Azure specialization -erikoistumisauditoinnissa. 

Cloud1 on myös kultatason Microsoft-kumppani DevOps, Data Analytics, Data Platform, Application Development, Cloud Platform sekä Application Integration -osaamisalueilla. Sertifioinnit ovat tae siitä, että Cloud1 pystyy toteuttamaan laadukkaasti eri osaamisalueiden läpileikkaavaa asiantuntemusta vaativia projekteja. Osaamisen kattavuus mahdollistaa projektien ketterän toteuttamisen.

Ota yhteyttä

Lähetä viesti, vastaamme siihen mahdollisimman pian.