<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=266259327823226&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

BizTalk-konsultin matka asiakkuuksia luotsaavaksi pilviarkkitehdiksi

Aki Piisinen työskentelee Cloud1:llä johtavana arkkitehtina. Hän vastaa asiakkuuksien johtamisesta, uusien liiketoimintatarpeiden paikantamisesta ja tiimien allokoinnista projekteihin. Lisäksi hän laatii asiakasprojektien roadmapit sekä koordinoi projektien toteutusta, eli pitää kokonaisuuden hallinnassa. 

Keskeistä Akin roolissa on lisäksi asiakasprojektien laadunvarmistus, tarkoittipa se sitten asiakasviestintää tai huolehtimista siitä, että projektissa on oikea resursointi ja tieto siirtyy tekijältä toiselle. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oma luottoarkkitehti.

Cloud1:n toimintamalliin kuuluu se, että asiakkaille pyritään tarjoamaan lisäarvoa jo heti ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Tämän takia  Cloud1:llä ei ole perinteisiä myyntirooleja, vaan johtava arkkitehti on mukana tapaamisissa alusta asti. Hänen tehtävänään on räätälöidä yhdessä tiimin kanssa paras ratkaisumalli asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Usein konsepti hahmottuu pitkälle jo ensimmäisten yhteisten palaverien aikana. Näin hankkeet päästään aloittamaan nopeasti, ja resurssit käytetään tehokkaasti. Yleensä jo ensimmäisen tapaamisen jälkeen on selkeät suuntaviivat siitä, onko yhteistyötä järkevä jatkaa ja jos on, niin miten. Monesti päädytään etenemään pilotoinnin ja ketterän kokeilemisen kautta.

– Olemme havainneet hyväksi toimintamalliksi sen, että ratkaisua koeponnistetaan ja kokeillaan ensin joustavasti. Jos toiminta- ja ajatusmallit mätsäävät, pystytään pilotoinnin jälkeen projektoimaan laajempia kokonaisuuksia, Aki kuvailee.

Ja usein toimintamallit mätsäävät.

Cloud1:n osaaminen on erikoistunutta, sillä se tunnetaan erityisesti vaativien integraatio-, arkkitehtuuri- ja dataratkaisujen tekijänä. Siksi myös asiakkaiden spesifit tarpeet ovat jo hahmottuneet melko pitkälle siinä vaiheessa, kun Cloud1:n apua pyydetään. Projektin alussa on tärkeää kartoittaa se, tarvitseeko asiakas vielä lisää koulutusta tai valmennusta, vai voidaanko edetä suoraan isomman kokonaisuuden suunnittelu- ja toteutusvaiheisiin. Projekteissa Cloud1:n vastinparina on yleensä asiakkaan IT-osaston lisäksi liiketoiminnan kehittämisestä tai liiketoimintayksiköstä vastaava taho, ja Akin rooliksi muodostuukin usein yhteisen ymmärryksen lisääminen ja tulkkina toimiminen näiden välillä. Projekteista syntyy tiiviitä kumppanuuksia, joissa yhdessä kehitetään asiakasorganisaation liiketoimintaa pilvipohjaisten ratkaisujen avulla.

Luonnollinen jatkumo pilveen

Akin omaa erikoisalaa ovat Azure ja integraatio-osaaminen. Tie Java-sovelluskehittäjästä .NET-sovelluskehityksen kautta on kulkenut integraatiomaailmaan BizTalk -kehittäjäarkkitehdiksi sekä tekniseksi BizTalk -integraatiokonsultiksi. Tästä Aki hyppäsi mukaan Cloud1:n toimintaan, jossa tehtiin päätös lähteä rakentamaan integraatioita ja muita kyvykkyyksiä (IoT/Data) Azure-pilvialustalla.

– Tämä oli luonnollinen jatkumo pilveen, Aki kertoo.

Cloud1:n arkkitehdit suunnittelevat asiakkaiden arkkitehtuureja, joiden keskiössä on data. Niiden vaatimuksia peilataan yrityksen liiketoiminnan tarpeisiin ja suunnitelmiin. Suunnitelmia vastaamaan tuotetaan road mapit, joita lähdetään toteuttamaan askel askeleelta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa eri palveluiden ja järjestelmien yhdistelemistä toisiinsa, jotta tieto siirtyy ja liikkuu niiden välillä saumattomasti.

Arkkitehdin rooli on viime vuosina muuttunut entistä laaja-alaisemmaksi. Pelkkä tekninen osaaminen ei välttämättä yksin riitä, vaan myös liiketoiminnan tarpeita tulee ymmärtää yhä kattavammin. Arkkitehdin tulee osata visioida ratkaisuja ja palveluita, sekä havainnoida ja ymmärtää laajoja kokonaisuuksia. Näiden lisäksi jokaisen arkkitehdin takataskussa tulisi olla muutama syväluotaava osaamisalue. Akilla nämä ovat integraatiot ja rajapinnat, sekä IoT-kokonaisuudet.

– Voisi jopa todeta, että teknisestä arkkitehdista on nykyään tullut tietynlainen business-kehittäjä-arkkitehti.

Kuten missä tahansa muussakin tehtävässä, myös arkkitehdin on hyvä tunnistaa piste, missä oman osaamisen rajat tulevat vastaan ja tarvitaan muiden apua. Cloud1:llä osaamista onneksi riittää: Azure-, integraatio- ja arkkitehtuuriosaamisen lisäksi hyödynnettävissä on koko Devisioona-perheen tietopääoma, joka keskittyy vahvasti DevOps-tyyppiseen sovelluskehitykseen.
 

Millaista on olla cloudilainen?

Cloud1:llä arvostetaan yksilöä roolin takana. Cloudilaisilla on runsaasti valtuuksia päättää mitä ja miten asioita tehdään. Työnkuvaa voi kehittää haluamaansa suuntaan, omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. Yksilölle tarjotaan siis runsaasti vapautta ja vastuuta.

Meillä on ehdoton luottamus tekijöihimme, Aki korostaa.

Vaikka Cloud1:llä työntekijöiltä odotetaan itseohjautuvuutta ja vastuun ottamista omasta tekemisestä, se ei silti tarkoita sitä, että projekteissa oltaisiin yksin. Cloud1:llä projekteissa on aina virtuaalinen tiimi, eikä kukaan joudu työskentelemään yksin. Tätä ovat arvostaneet sekä tekijät itse että asiakkaat. Tietoa voidaan myös tarvittaessa vaihtaa eri projektien välillä asiakkaiden yksityisyydensuoja huomioiden.

Cloud1:llä työskentelykulttuuriin kuuluu joustavuus ja mukautumiskyky. Tämä näkyy asiakasprojekteissa siten, että asioihin pystytään reagoimaan nopeasti. Suoraviivaisuus näkyy asiakastyön lisäksi siinä, että talossa ei ole turhaa hierarkiaa tai byrokratiaa. Myös partnerit ovat päivittäisessä käytännön tekemisessä mukana ”kädet savessa”.

Cloud1:llä on panostettu niihin asioihin, jotka cloudilaisten itsensä mielestä ovat tärkeimpiä. Sopivaa balanssia on etsitty työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Tätä tukemaan tarjotaan joustavuutta ja etätyömahdollisuuksia. Jotakin hyvän balanssin löytämisestä kertoo se, että työntekijät ovat tyytyväisiä ja viihtyvät.

Välillä johtajan tehtävä on olla roskakuski

Aki Piisinen, Cloud1 OyAki kuvaa keskeisimmäksi tehtäväkseen mahdollistamisen. Jotta talon huippuosaajilla ja asiantuntijoilla olisi rauha keskittyä motivoiviin, mielenkiintoisiin ja spesifiä osaamista vaativiin tehtäviin, puisevammat hallinnolliset tehtävät jäävät jollekin muulle. Cloud1:llä se joku muu on johtava arkkitehti.

– Johtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa muille motivoivat työskentelyolosuhteet. Välillä se tarkoittaa sitä, että johtajan tehtävänä on tietyllä tapaa olla roskakuski, Aki kuvailee.

Johtamisfilosofiansa mukaisesti Aki siivoaa siis mielellään muiden tehtävälistalta heitä turhaan kuormittavat rutiinitehtävät, jotta asiantuntijat saavat tilaa ja rauhaa keskittyä muuhun.

Tärkeää on myös uuden henkilön aloittaessa olla läsnä niin pitkään, että uusi ihminen sopeutuu joukkoon. Kun kaikki tietävät riittävän hyvin mitä tehdään, on syytä astua itse taka-alalle, ja antaa tekijälle tilaa.

– Tee itsesi tarpeettomaksi, tämä periaate muodostuu itselleni koko ajan tärkeämmäksi.

Ilman selkeää suuntaa ei itseohjautuvinkaan organisaatio kuitenkaan toimi. Visio, raamit ja tavoitteet tulee piirtää selkeästi. Kaikilla tulee olla tiedossa viitekehys, johon omaa tekemistä voi peilata. 

Digitaalisuuden arkkitehdit?

Cloud1 määrittelee itsensä digitaalisuuden arkkitehdeiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ottaa digitalisaation haasteista kokonaisvaltaisen niskalenkin. Cloud1 toimii liiketoiminnan kumppanina ja neuvonantajana, kun yritysten tavoitteena on tehostaa liiketoimintaprosessejaan teknologian avulla tai kehittää uusia palveluja. Katse ei siis ole vain teknologiassa tai arkkitehtuurissa, vaan liiketoiminnan tarpeisiin etsitään ratkaisu, joka ottaa huomioon kokonaisuuden. Tänä päivänä paras ratkaisu löytyy usein pilvipohjaisista toteutustavoista, joista kehitetään ketterästi uusi ratkaisu tai palvelu. Apuna tässä on myös Cloud1:n DataHub-konsepti.

Cloud1:llä on huomattu, että neuvonantajia ja ”digitalisaation tulkkeja” tarvitaan. Monissa yrityksissä pohditaan vielä, mitä etua pilvi- ja Azure-teknologioilla voitaisiin heidän digitalisaatioprosessissaan saada.

Yrityksillä on edessään valtava määrä erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja, mutta usein näköala vain tiettyyn toimialaan ja sen tavanomaisiin ratkaisuihin.

– Meillä on se etu, että voimme suositella ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä usealta eri toimialalta. Voimme aidosti toimia neuvonantajina ja tarjota näkemystä, Aki toteaa. 


Sinustako digitaalisuuden arkkitehti?

Haluatko olla mukana toteuttamassa haastavia ja mielenkiintoisia projekteja uusinta Azure-teknologiaa hyödyntäen? Katso avoimet tehtävät tai kysy lisää.

aki-piisinen-author

 

Aki Piisinen
+358 44 5655 200
aki.piisinen@cloud1.fi